Harekatmemuru.com/notam

Sorgulama Zamanı 04:25:59 UTCUCFM Notam Snowtam Ashtam
A0206/17 NOTAMR A0163/17
Q) UCXX/QKKKK/K /K  /K /000/999/4058N07504E999
A) UCFM UCFO B) 1710040313 C) 1711040313 EST
E) CHECKLIST
YEAR=2017 0060 0089 0103 0164 0170 0184 0196 0202 0203 0204
 
LATEST PUBLICATIONS
AIP AIRAC AMDT IFR 003/2017 EFFECTIVE DATE 14 SEP 17
AIC IFR A002/2017 EFFECTIVE DATE 08 JUN 17
OLUŞTURULMA: 04 Oct 2017 03:14:00 
KAYNAK: EUECYIYN
A0203/17 NOTAMN
Q) UCFM/QIDAS/I /NBO/A /000/999/4304N07427E005
A) UCFM B) 1710020400 C) 1712071000
E) DME RWY08 IMN CH54X U/S.
OLUŞTURULMA: 02 Oct 2017 03:40:00 
KAYNAK: EUECYIYN
A0202/17 NOTAMN
Q) UCXX/QOATT/IV/M  /E /000/999/4058N07504E999
A) UCFM UCFO B) 1711090000 C) 1711222359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 09 NOV 2017 - NIL.
OLUŞTURULMA: 29 Sep 2017 00:05:00 
KAYNAK: EUECYIYN
A0196/17 NOTAMN
Q) UCFM/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4304N07429E005
A) UCFM B) 1709221400 C) 1710272100
D) MON WED FRI 1400-2100
E) RWY 08/26 CLSD FOR ARR/DEP OF ALL CAT ACFT.
OLUŞTURULMA: 21 Sep 2017 03:25:00 
KAYNAK: EUECYIYN
A0170/17 NOTAMN
Q) UCFM/QICAS/I /NBO/A /000/999/4304N07430E005
A) UCFM B) 1709070700 C) 1712070700
E) ILS RWY08 OUT OF SERVICE
OLUŞTURULMA: 07 Sep 2017 05:03:00 
KAYNAK: EUECYIYN
A0164/17 NOTAMN
Q) UCXX/QOATT/IV/M  /E /000/999/4058N07504E999
A) UCFM UCFO B) 1710120000 C) 1710252359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 12 OCT 2017 - NIL.
OLUŞTURULMA: 04 Sep 2017 02:09:00 
KAYNAK: EUECYIYN
A0089/17 NOTAMN
Q) UCFM/QMPLC/IV/BO /A /000/999/4304N07429E005
A) UCFM B) 1706010300 C) 1712010600
E) STANDS J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 CLOSED.
OLUŞTURULMA: 01 Jun 2017 02:54:00 
KAYNAK: EUECYIYN