Harekatmemuru.com/notam

Sorgulama Zamanı 14:09:33 UTCHSSS Notam Snowtam Ashtam
A0175/17 NOTAMN 
Q) HSSS/QARTT/IV/BO/E/000/999/1331N03130E630
A) HSSS B) 1710120001 C) 1710262359
E) TRIGGER NOTAM PERM - AIRAC AIP AMDT 03/17 WEF 12 OCT 2017
IMPLEMENTATION OF NEW HSSS GNSS CHARTS
OLUŞTURULMA: 11 Oct 2017 13:02:00 
KAYNAK: HSSSYNYX
A0172/17 NOTAMN 
Q) HSSS/QXXXX/IV/B/AE/000/999/0153N03233E005
A) HSSS B) 1710091258 C) PERM
E) (REF AIP SUDAN GEN 3.6-1
HSSS RCC PHOONES NUMBERS
 - +249 155770082(24)H
 - FAX +249 183 528323
 - SPOC:-
   +249 912382433 (24)H
   +249 123277979 (24)H
   +249 922382433 (24)H
OLUŞTURULMA: 09 Oct 2017 12:58:00 
KAYNAK: HSSSYNYX
A0165/17 NOTAMR A0153/17 
Q) HSSS/QKKKK/K/K/K/000/999/1331N03130E999
A) HSSS B) 1710010704 C) 1711010704 EST
E) CHECKLIST
YEAR=2017 0123 0125 0126 0143 0148 0152 0156 0158 0160 0161
     0162 0163 0164
LATEST PUBLICATIONS AT 0704 ON 01 OCT 17 
AIP SUPPLEMENT ........ 002 14 DEC 16
AIP AMENDMENT ......... 003 02 SEP 17     
AIRAC AIP AMENDMENT ... 003 31 AUG 17 EFFECTIVE 12 OCT 17
AIC INTERNATIONAL ..... A001 10 JAN 17      
AIRAC PUBLICATION EFFECTIVE 09 NOV 17 - NIL
OLUŞTURULMA: 01 Oct 2017 07:06:00 
KAYNAK: HSSSYNYX
A0143/17 NOTAMN 
Q) HSSS/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/1535N03233E025
A) HSSS B) 1708280913 C) 1712010900
E) DVOR/DME UNSERVICEABLE DUE TO SYSTEM REPLACEMENT FOR UPGRADE
OLUŞTURULMA: 28 Aug 2017 09:31:00 
KAYNAK: HSSSYNYX
A0125/17 NOTAMN 
Q) HSSS/QFAHX/IV/BO/A/000/999/1535N03233E005
A) HSSS B) 1707101209 C) 1711152359
E) AERODROME CONCENTRATION OF BIRDS,PILOTS SHOULD EXERCISE CAUTION
DURING LANDING AND TAKE OFF.
OLUŞTURULMA: 09 Jul 2017 12:11:00 
KAYNAK: HSSSYNYX